Hafan > Preifatrwydd a chwcis

Preifatrwydd a chwcis

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD EQUALITEAS 2020

Mae Senedd y DU yn rheoli eich data yn unol â’n cyfrifoldebau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a’r Ddeddf Diogelu Data 2018. Mae’r Hysbysiad Preiatrwydd hwn yn esbonio’r data personol rydym yn eu casglu oddi wrthych a sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth.

Yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, mae ‘ni’ neu ‘ein’ cyfeirio at Senedd y DU. Mae popeth a wnawn gyda’ch data – er enghraifft eu storio, gweithio gyda hwy neu eu dileu – yn cael ei gyfeirio ato fel “prosesu”.

 1. Amdanom ni

Mae Swyddogion Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin (HC) a Thŷ’r Arglwyddi (HL) yn rheolwyr data ar y cyd ar gyfer unrhyw ddata personol a ddisgrifir yn yr hysbysiad hwn.

Y Swyddogion Diogelu Data yw’r Pennaeth Hawliau Gwybodaeth a Diogelwch Gwybodaeth (IRIS), Tŷ’r Cyffredin a’r Pennaeth Cydymffurfiaeth Gwybodaeth, Tŷ’r Atglwyddi.

 • E-bost: [email protected] neu [email protected]
 • Ffôn: 0207 219 4296 (HC) neu 0207 219 0100/8481 (HL)
 • Post: IRIS, House of Commons, SW1A 0AA or Information Compliance Team, House of Lords, SW1A 0PW.
 1. Y data personol a gasglwn

Pan gyflwynwch wybodaeth i gofrestru digwyddiad EqualiTeas rydym yn storio a defnyddio eich data personol. Mae hyn yn cynnwys; enw, cyfeiriad post, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, eich cyfeiriad IP a manylion o ba fersiwn o borwr gwe rydych chi’n ei ddefnyddio. Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ar sut rydych chi’n defnyddio gwefan EqualiTeas, gan ddefnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau. Am ragor o fanylion ar gwcis a google analytics gweler isod.

Os yw’r unigolyn sy’n cofrestru digwyddiad EqualiTeas o dan 18, byddwn yn casglu data personol rhieni neu warcheidwaid a ddylai gael gwybod am rannu a defnyddio eu data gan y person sy’n cofrestru.

 1. Defnydd eich data personol a seiliau cyfreithiol

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i brosesu a rheoli cofrestriad eich digwyddiad ac yn gwerthuso’r digwyddiad. Wrth ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, rydym yn dibynnu ar y sail gyfreithiol o:

 • Mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer ymarfer swyddogaeth y naill Dŷ neu’r llall yn y Senedd (GDPR Erthygl 6, 9)(e) a DPA Rhan 2, Pennod 2, 8 (b)). Mae allgymorth trwy addysg ac ymgysylltu yn swyddogaeth gyhoeddus Dau Dŷ’r Senedd.
 1. Gyda phwy y rhannwn eich data personol

Rydym yn rhannu eich data gyda’r proseswyr canlynol i’n galluogi i redeg EqualiTeas

 • Studio 24 sy’n rhedeg gwefan EqualiTeas i reoli eich cofrestriad a gwerthuso’r digwyddiad.
 • Ark-H Handlingcwmni dosbarthu trydydd parti sy’n anfon pecynnau EqualiTeas allan ar ôl cofrestru
 • DA Languages Ltd gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd trydydd parti.

Gallem hefyd ddatgelu eich data personol i drydydd partïon lle y caniateir i wneud hynny fel sefydliadau eraill lle mae sail gyfreithiol yn bodoli. Os ydych chi’n rhannu ffotograffau neu recordiadau fideo o ddigwyddiad EqualiTeas, gallai’r rhain gael eu hatgynhyrchu trwy sianel YouTube y Senedd, tudalen Flickr, neu broffilau Twitter, Instagram a Facebook, Llythyr Newyddion Addysg ac Ymgysylltu’r Senedd, gwefan EqualiTeas, gwefan Senedd y DU; a deunyddiau a gomisiynwn i hyrwyddo, hysbysebu, neu addysgu pobl am y Senedd. Mae gwybodaeth ychwanegol yn cael ei darparu yn ein telerau ac amodau.

Lle rydym yn defnyddio delweddau, byddwn yn cael yr hawliau cydsynio angenrheidiol. I blant o dan 18, bydd data personol ond yn cael eu rhannu gyda chydsyniad rhiant neu warcheidwad.

 1. Storio a diogelwch

Rydym yn cymryd diogelwch eich data personol o ddifrif. Bydd yr holl ddata personol a ddarparwch i ni yn cael ei storio’n ddiogel, yn gorfforol yn ogystal ag yn electronig. Mae gennym broses ddiogelwch gwybodaeth yn ei lle i arolygu prosesu effeithiol a diogel eich data personol.

Er mwyn caniatáu i ni gadw mewn cysylltiad â chi ar ôl i EqualiTeas ddod i ben, byddwn yn cadw eich data personol am gyfnod o 1 flwyddyn ar ôl dyddiad gorffen y rhaglen. Wedi i’r cyfnod hwn fynd heibio, bydd y data personol yn cael ei waredu’n ddiogel. Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi ar ôl i’r rhaglen ddod i ben, neu yr hoffech i ni beidio â chysylltu â chi ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn o 1 flwyddyn, cysylltwch â ni a byddwn yn tynnu eich manylion o unrhyw restrau postio a gwaredu eich data personol. Mae rhagor o wybodaeth ar gyfnodau cadw i’w gweld yn Ymarfer Gwaredu Cofnodion Awdurdodedig (ARDP) y Senedd.

 1. Eich hawliau

Byddwn yn sicrhau y gallwch ymarfer eich hawliau mewn perthynas â’r data personol a ddarparwch i ni, er enghraifft;

 • Lle rydym yn dibynnu ar eich cydsyniad i ddefnyddio eich data personol, gallwch dynnu’r cydsyniad hwnnw yn ôl wrth ddad-danysgrifo o’n gwasanaethau neu ysgrifennu at y Swyddogion Diogelu Data. Mae manylion ar gael ar frig yr hysbysiad hwn.
 • Gallwch ofyn am fynediad at y data personol rydym yn cadw amdanoch chi neu ofyn am ddata penodol mewn fformat darllenadwy i beiriant wrth gysylltu â’r Swyddogion Diogelu Data.
 • Gallwch ofyn i ni ddiweddaru eich data personol os yw’n newid. O dan rai amgylchiadau, gallwch ofyn i ni ddileu’r data personol a gadwn neu ofyn i ni atal neu gyfyngu ar brosesu os oes gennych wrthwynebiad.
 • Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â defnydd eich data personol, gallwch gwyno i’r Swyddogion Diogelu Data.

Mae manylion llawn am eich hawliau ar gael gan y rheoleiddiwr, swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 1. Hawl i gwyno

Os ydych chi’n anhapus gyda phrosesu eich data personol gan Ddau Dŷ’r Senedd dylech gysylltu â’r Swyddogion Diogelu Data, y mae eu manylion uchod.

Mae gennych hefyd yr hawl i gwyno i’r awdurdod arolygol, swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

 • Post: ICO, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Defnydd y safle a chwcis

Wrth ddeall sut mae pobl yn defnyddio gwefan EqualiTeas, gallwn wneud gwelliannau i’r llwybro a’r cynnwys i wella’r safle a’i wneud yn haws i fynd i mewn iddo.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu data ar y nifer o bobl sy’n dod i mewn i’n safle, pa dudalennau maen nhw’n ymweld â hwy, a pha dechnoleg maen nhw’n ei defnyddio. Nid yw Google Analytics yn gallu eich adnabod yn bersonol, ond mae’n ein galluogi i ddeall ein defnyddwyr fel grŵp, er enghraifft wrth gofnodi pa borwyr sy’n cael eu defnyddio.

Mae’r cwcis canlynol (ffeiliau data bach wedi eu creu ar eich cyfrifiadur) yn cael eu gosod gan Google Analytics:

Cookie name Expiration time Description
_ga 2 awr Defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
_gid 24 awr Defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
_gat 1 funud Defnyddir i sbarduno cyfradd ceisiadau.
googtrans 1 flwyddyn Cod iaith y dudalen ddiwethaf y porwyd ynddi

 

Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol. Mae nhw yma yn unig i wneud i’r safle weithio’n well i chi. Yn wir, gallwch reoli a/neu ddileu y ffeiliau bach hynny fel y dymunwch. I ddysgu rhagor am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i AboutCookies.org. Mae cwcis hefyd yn cael eu defnyddio mewn mannau eraill ar y safle, gan gynnwys yn y system reoli cynnwys rydym yn ei defnyddio, WordPress. Mae’r rhain yn gwella pethau wrth gofio gosodiadau, felly nid oes rhaid i chi ddal i’w hailgofnodi pryd bynnag yr ymwelwch â thudalen newydd, y mewngofnodwch neu y gadewch sylw.