Hafan > Telerau ac amodau

Telerau ac amodau

Mae EqualiTeas yn ŵyl o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n cysylltu pobl â Senedd y DU a democratiaeth yn y DU. Mae Ein Partneriaid yn sefydliadau ledled y DU sy’n rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol EqualiTeas sy’n archwilio beth mae democratiaeth yn ei golygu iddynt ac i’w cymuned.

Mae’r telerau ac amodau hyn ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n dymuno cofrestru i gymryd rhan yn EqualiTeas. Maen nhw’n gymwys rhwng y Partner EqualiTeas a Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin.

Diffiniadau

Mae ni, ein yn golygu Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin a Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Arglwyddi, yn gweithredu yn ôl Gwasanaeth Addysg ac Ymgysylltu Senedd y DU.
Mae chi, eich yn golygu unrhyw unigolyn, ysgol, neu sefydliad sy’n cofrestru digwyddiad ar gyfer EqualiTeas

Meini prawf cymhwyster sefydliadau partner

I fod yn Bartner EqualiTeas mae’n rhaid i chi fod yn sefydliad sy’n cefnogi democratiaeth seneddol yn y DU, naill ai’n benodol neu trwy awgrym. Ni ddylech fod yn sefydliad a allai ym marn y Tîm EqualiTeas arwain at Dŷ’r Cyffredin, Tŷ’r Arglwyddi, neu EqualiTeas yn cael eu beirniadu oherwydd eich cynnwys fel Partner.

Mae unrhyw unigolyn sy’n cyflwyno cais i ddod yn Bartner yn cytuno eu bod wedi’u hawdurdodi i weithredu ar ran eu sefydliad, gan gynnwys rhoi gwybodaeth i EqualiTeas a rhwymo eu sefydliad i’r telerau ac amodau hyn. Wrth roi eich manylion rydych yn cytuno y gall Gwasanaeth Addysg ac Ymgysylltu Senedd y DU gysylltu â’ch sefydliad.

Ar ran Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin, mae tîm EqualiTeas yn cytuno i’r canlynol:

 • Cyhoeddi manylion o weithgareddau Partneriaid ar ei wefan a’u hyrwyddo lle bo’n briodol
 • Rhoi logo EqualiTeas i Bartneriaid
 • Rhoi deunyddiau hyrwyddo ac addysgol am ddim i Bartneriaid

Meini prawf cymhwyster digwyddiad neu weithgaredd

 • Rhedeg digwyddiad neu weithgaredd sy’n ateb nodau ac amcanion EqualiTeas. Mae’n rhaid i bob digwyddiad a gweithgaredd sy’n cael eu derbyn fel rhan o’r rhaglen EqualiTeas gysylltu pobl â Senedd y DU, archwilio beth mae hi’n ei golygu iddynt a’u grymuso i gymryd rhan
 • Rhedwch y digwyddiad neu weithgaredd hwnnw o fewn dyddiadau penodedig EqualiTeas.
 • Ymataliwch rhag unrhyw weithgaredd neu ddefnydd o unrhyw ddeunyddiau neu logo EqualiTeas a allai roi’r argraff, naill ai’n uniongyrchol neu trwy awgrym, bod EqualiTeas yn cymeradwyo unrhyw safbwynt gwleidyddol, sefydliad, ymgyrch, cynnyrch masnachol, gweithgaredd neu fater arall tebyg o’r fath
 • Marciwch eich digwyddiad neu weithgaredd yn glir fel rhan o EqualiTeas. Dylai eich deunydd cyhoeddusrwydd gynnwys y logo, a dylech gael cysylltiad â gwefan Equaliteas ar eich gwefan eich hun
 • Darparwch holl ddeunyddiau EqualiTeas, os cânt eu cyflenwi, am ddim i’r cyhoedd
 • Gallwch godi tâl ar bobl i fynychu’ch digwyddiad, ond mae’n rhaid i’r arian fynd tuag at redeg y digwyddiad. Mae’n rhaid i chi beidio â gwneud elw o’ch digwyddiad

Gwybodaeth, data a diogelwch

Y data personol rydym yn eu casglu a’u prosesu yw:

 • Eich enw, teitl swydd, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cyfeiriad post, eich cyfeiriad IP a manylion pa fersiwn o borwr gwe rydych chi’n ei ddefnyddio.
 • Gwybodaeth ar sut rydych chi’n defnyddio’r safle, defnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau.

Defnydd o’ch data personol

Byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth i brosesu a rheoli cofrestriad eich digwyddiad a gwerthuso’r digwyddiad. Wrth ddefnyddio’r gwasanaeth hwn rydym yn dibynnu ar y sail gyfreithiol o: angenrheidiol at ddibenion ein swyddogaeth gyhoeddus trwy ymgysylltu cyhoeddus. Mae manylion llawn ynglŷn a defnydd, storio, diogelwch a’ch hawliau dros ddata personol ar gael yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Iechyd a Diogelwch

Nid yw EqualiTeas yn gyfrifol am ddigwyddiadau na gweithgareddau Partneriaid. Nid yw EqualiTeas yn derbyn unrhyw atebolrwydd ar gyfer unrhyw golled neu ddifrod sy’n codi o ddigwyddiad neu weithgareddau Partner EqualiTeas. Mater i bob Partner yw gwneud eu hasesiad eu hunain ynglŷn â iechyd a diogelwch ac yswiriant, ac i gydymffurfio â deddfau perthnasol.

Cyhoeddusrwydd

Mae’r adran hon yn dweud wrthych chi am y math o gyhoeddusrwydd y gallech dderbyn os ydych yn cofrestru digwyddiad ar gyfer EqualiTeas. Mae’n cynnwys dolenni hefyd i’n Polisi Preifatrwydd a’n Polisi Hawlfraint.

 • Os ydych chi’n cydsynio i ni rannu eich gweithgaredd neu ddigwyddiad EqualiTeas â’ch AS lleol, byddwn yn rhoi gwybodaeth am y digwyddiad iddynt gan gynnwys manylion cyswllt
 • Os ydych chi’n cofrestru digwyddiad fel ysgol neu sefydliad a’ch bod yn cyflwyno manylion am blant o dan 18 oed fel rhan o’ch cofrestriad, rydych chi’n gyfrifol am sicrhau eich bod yn cymryd pob gofal angenrheidiol i ddiogelu eu data personol cyn i chi anfon y manylion hynny atom, gan gynnwys wrth gael caniatâd gan eu rhiant neu warcheidwad cyfreithiol os oes angen.
 • Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol, a’n Polisi Hawlfraint am fanylion ynglŷn â
  hawlfraint ar y wefan hon.

Eiddo Deallusol

Mae pob hawlfraint, logo, hawl cynllun a hawliau eiddo deallusol eraill (wedi ac heb eu cofrestru) yn unrhyw ddeunyddiau EqualiTeas yn aros yn hawlfraint Seneddol. Ni chewch ddelio â deunyddiau EqualiTeas mewn unrhyw ffordd heblaw fel y cytunir yn y telerau ac amodau hyn. Yn benodol mae’n rhaid i chi beidio â newid unrhyw un o’r deunyddiau.

Os ydych chi’n darparu unrhyw logo neu ddeunyddiau i EqualiTeas rydych yn cytuno y gallant gael eu cyhoeddi ar wefan Senedd y DU ac mewn unrhyw ddeunyddiau EqualiTeas.

Cewch chi ddefnyddio’r logo EqualiTeas fel y datgenir yn y telerau ac amodau hyn, ond mae’n rhaid i chi beidio â defnyddio emblem Porthcwlis Coronog y Senedd.

Sylwch nad yw unrhyw ddeunyddiau a hawlir trwy gymryd rhan mewn EqualiTeas i gael eu defnyddio i’w hailwerthu. Mae hyn yn cynnwys tystysgrifau EqualiTeas.

Cyffredinol

Mae’r adran hon yn eich rhybuddio i fod yn ofalus ynglŷn ag anfon gwybodaeth dros y Rhyngrwyd. Mae’n dweud wrthych y gallai’r telerau ac amodau hyn newid. Ac mae’n esbonio beth fydd yn digwydd os oes rhywbeth yn mynd o’i le.

 • Rydym yn cadw’r hawl i newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg wrth bostio newidiadau ar-lein. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio’r dudalen honno am unrhyw ddiweddariadau.
 • Ni fyddwn yn atebol am unrhyw dreuliau, colled, na difrod, gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, y gallech ddioddef oherwydd neu mewn cysylltiad ag EqualiTeas neu oherwydd eich bod wedi dibynnu ar y wybodaeth a roddon ni amdano ar ein gwefan.
 • Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan, a’u dehongli yn unol â, chyfraith Lloegr a Chymru. Os oes unrhyw anghydfod rhyngoch a ni mewn perthynas â’r telerau ac amodau hyn, dim ond yn llysoedd Lloegr a Chymru y gellir delio ag ef.
 • Mae torri’r telerau ac amodau hyn yn rhoi hawl i Swyddog Corfforaethol Tŷ’r Cyffredin ddiddymu cofrestriad eich sefydliad fel Partner EqualiTeas heb atebolrwydd a heb rybudd ac i dynnu unrhyw hawliau mewn perthynas ag achrediadau EqualiTeas, hawliau defnydd a hawliau atgynhyrchu yn ôl o’ch sefydliad. Mae’n rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ddeunyddiau EqualiTeas os yw’ch cofrestriad yn cael ei ddiddymu.